اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مراحل دفاعیه کارشناسی ارشد

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت انجام مراحل راهنمای درخواست تصویب موضوع و اساتید پروژه و همچنین راهنمای درخواست دفاع به بخش آموزش -- تحصیلات تکمیلی -- رویه ها و دستورالعمل‌ها مراجعه نمایید.

تصویب موضوع و اساتید پروژه