آزمایشگاه طراحی،درستی سنجی و عیب‌یابی سیستم‌های نهفته

شماره تماس: 61119748
مکان

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 9748
اتاق: 2-320
پست الکترونیکی: b.alizadeh [AT] ut.ac.ir