اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 107 نتیجه
از 3
 
امید شعاعی

امید شعاعی 

دانشیار
شماره تماس: 9762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی: 
محسن شیوا

محسن شیوا (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی 

استادیار
شماره تماس: 4305
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد امین صادقی

محمد امین صادقی 

استادیار
شماره تماس: 9774
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر 

استادیار
شماره تماس: 4906
اتاق: 1-402
پست الکترونیکی: 
مریم صباغیان

مریم صباغیان 

استادیار
شماره تماس: 9725
اتاق: 2-410
پست الکترونیکی: 
سیدعلیرضا صدرالسادات

سیدعلیرضا صدرالسادات 

استادیار
شماره تماس: 4971
اتاق: 1-412
پست الکترونیکی: 
سعید صفری

سعید صفری 

دانشیار
شماره تماس: 4902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی: 
مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند 

استاد
شماره تماس: 4225
اتاق: 2-609
پست الکترونیکی: 
مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله 

استادیار
شماره تماس: 61118413
اتاق: 2-322
پست الکترونیکی: 
تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 4932
اتاق: 2-507
پست الکترونیکی: 
علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر 

استادیار
شماره تماس: 4932
اتاق: 2-710
پست الکترونیکی: 
محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد 

استادیار
شماره تماس: 4307
اتاق: 1-416
پست الکترونیکی: 
بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه 

دانشیار
شماره تماس: 9748
اتاق: 2-320
پست الکترونیکی: 
سیدامید فاطمی

سیدامید فاطمی 

استادیار
شماره تماس: 4921
اتاق: 2-608
پست الکترونیکی: 
مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور 

استاد
شماره تماس: 4329
اتاق: 2-702
پست الکترونیکی: 
سید مهدی فخرایی

سید مهدی فخرایی (مرحوم)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا 

استاد
شماره تماس: 4206
اتاق: 1-219
پست الکترونیکی: 
شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی 

استاد
شماره تماس: 4176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی: 
فرشید فروزبخش

فرشید فروزبخش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهجت فروزنده

بهجت فروزنده 

دانشیار
شماره تماس: 4301
اتاق: 2-616
پست الکترونیکی: 
جواد فیض

جواد فیض 

استاد
شماره تماس: 4223
اتاق: 2-619
پست الکترونیکی: 
فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی 

استادیار
شماره تماس: 4906
اتاق: 1-402
پست الکترونیکی: 
هشام فیلی

هشام فیلی 

دانشیار
شماره تماس: 9717
اتاق: 2-309
پست الکترونیکی: 
بابک فهیمی

بابک فهیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی 

استادیار
شماره تماس: 4995
اتاق: 2-611
پست الکترونیکی: 
محمد قنبری

محمد قنبری 

استاد
شماره تماس: 9773
اتاق: 2-719
پست الکترونیکی: 
مهدی کارگهی

مهدی کارگهی 

دانشیار
شماره تماس: 4309
اتاق: 2-721
پست الکترونیکی: 
محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی 

دانشیار
شماره تماس: 9749
اتاق: 2-407
پست الکترونیکی: 
احمد کلهر

احمد کلهر 

استادیار
شماره تماس: 9780
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی کمال

مهدی کمال 

استادیار
شماره تماس: 4212
اتاق: 1-410
پست الکترونیکی: 
محمود کمره ای

محمود کمره ای 

استاد
شماره تماس: 4354
اتاق: 2-409
پست الکترونیکی: 
فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی 

دانشیار
شماره تماس: -1
اتاق: 2-511
پست الکترونیکی: 
حمید لسانی

حمید لسانی 

استاد
شماره تماس: 4364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی: 
کارو لوکس

کارو لوکس (مرحوم)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محسنی

حسین محسنی 

استاد
شماره تماس: 4371
اتاق: ساختمان فشارقوی-25
پست الکترونیکی: 
سیامک محمدی

سیامک محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 4935
اتاق: 1-226
پست الکترونیکی: 
کریم محمد پور اقدم

کریم محمد پور اقدم 

استادیار
شماره تماس: 4999
اتاق: 1-240
پست الکترونیکی: 
محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری 

دانشیار
شماره تماس: 4915
اتاق: 2-512
پست الکترونیکی: 
مهدی مدرسی

مهدی مدرسی 

استادیار
شماره تماس: 9756
اتاق: 2-510
پست الکترونیکی: 
هادی مرادی

هادی مرادی 

دانشیار
شماره تماس: 4960
اتاق: 2-709
پست الکترونیکی: 
بهزاد مشیری

بهزاد مشیری 

استاد
شماره تماس: 4342
اتاق: 601-2
پست الکترونیکی: 
ناصر معصومی

ناصر معصومی 

استاد
شماره تماس: 4356
اتاق: 1-204
پست الکترونیکی: 
حسن منصف

حسن منصف 

استاد
شماره تماس: 4913
اتاق: 2-733
پست الکترونیکی: 
سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده 

استاد
شماره تماس: 4905
اتاق: 1-124
پست الکترونیکی: 
حمید مهینی

حمید مهینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 4316
اتاق: 1-209
پست الکترونیکی: 
کاوه نیایش

کاوه نیایش 

دانشیار
شماره تماس: 4373
اتاق: ساختمان فشارقوی-34
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی 

مربی
شماره تماس: 4978
اتاق: 1-324
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 107 نتیجه
از 3