اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین احمدی

حسین احمدی (بازنشسته)

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی