اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن سیدرضی

حسن سیدرضی (بازنشسته)

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی