اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهادر بهرامی

بهادر بهرامی 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : -
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

Institute of Cognitive Neuroscience
University College London
17 Queen Sq
London UK
WC1N 3AR
Tel: +44-20-7679-1122
Fax: +44-20-7813-2835
Email: bbahrami@gmail.com
Web: http://bit.ly/9Ljv

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی