هوش ماشین و روباتیک - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مدیر گروه مدیر گروه

Associate Professor
Contact Number : 82084960
Room: 2-709
بريد إلكتروني: moradih [AT] ut.ac.ir

اعضای هیئت علمی اصلی اعضای هیئت علمی اصلی

اعضای هیئت علمی وابسته اعضای هیئت علمی وابسته