فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مدیر گروه مدیر گروه

Assistant Professor
Contact Number : 82084951
Room: 2-720
بريد إلكتروني

اعضای هیئت علمی اصلی اعضای هیئت علمی اصلی

اعضای هیئت علمی وابسته اعضای هیئت علمی وابسته