اصول طراحی پايگاه داده ها             

                           ECE 459                                

استاد :

  سيد محمد تقی روحانی رانکوهی

استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتی

 

زمان: دوشنبه ها  9:30 تا 12:30

مکان: کلاس شماره 6 ساختمان ECE

 

رئوس مطالب        تمرينها        کنجکاوی هفته        دستياران        منابع و لينکها       نمرات