وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 640 نتیجه
از 32
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 حسین ایمان عینی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00)
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مجید نیلی احمدآبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00)
ادوات نانو و مجتمع سازی آنها 8101715 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 علی افضلی کوشا هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 وحید شاه منصوری هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه روشنائی فنی 8101401 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 04 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 10 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 03 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی وکنترل 8101012 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 640 نتیجه
از 32