وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 421 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدارهای فعال ریز موج 8101820 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 محمود شاه آبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (08:00 - 11:00)
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00)
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:15)
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00)
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 رامتین خسروی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15)
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00)
رباتیکس پیشرفته 8101188 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مباحث پیشرفته درکنترل 1 8101336 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 سعید صفری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 دکتری الکترونیکElectronics 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 آزاده شاکری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای درمهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
آنتن 2 8101474 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:00)
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 03 کریم محمد پور اقدم هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آنتن 1 8101103 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 لیلا یوسفی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30 (14:00 - 17:00)
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 مجید صنایع پسند هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00)
حسابگری زیستی 8101176 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 مسعود اسدپور هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/22 (08:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 421 نتیجه
از 22