وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 624 نتیجه
از 32
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 17:00)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00)
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 حسین ایمان عینی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00)
کنترل تطبیقی 8101929 3 دکتری هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مازیار احمدشعربافی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00)
فیلترهای وفقی 8101291 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 علی الفت هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/10/23 (08:00 - 11:00)
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00)
معماری کامپیوتر پیشرفته 8101427 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 سیدامید فاطمی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/26 (08:00 - 11:00)
ریاضیات پیشرفته کامپیوتر 8101516 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مازیار احمدشعربافی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00)
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مسعود رهگذر هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 8101414 3 دکتری هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 حمید سلطانیان زاده هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/26 (08:00 - 11:00)
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مجتبی دهملائیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00)
فشارقوی پیشرفته 8101615 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:00)
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 صادق واعظ زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00)
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 رامتین خسروی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15)
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفت 8101506 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 جواد فیض هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 دکتری هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 زینب سنائی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/03 (08:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 624 نتیجه
از 32