وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 820 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آنتن 1 8101103 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود شاه آبادی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/04 (14:00 - 17:00)
هوش مصنوعی 8101397 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/27 (14:00 - 17:00)
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فرخ امینی فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (08:30 - 11:00)
حسابگری زیستی 8101176 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مسعود اسدپور هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی (بیوالکتریک) 8101939 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00)
ابزاردقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 17:00)
زیست حسگرها 8101872 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مرتضی فتحی پور هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/29 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
مدارهای مخابراتی 8101366 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود کمره ای هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (14:00 - 17:00)
مخابرات 2 8101355 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر مسعود ربیعی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/30 (08:30 - 11:30)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 سعید صفری هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 سعید صفری هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/04 (14:00 - 17:00)
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/29 (08:00 - 11:00)
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رضا آقائی زاده ظروفی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00)
نمایش 21 - 40 از 820 نتیجه
از 41