وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 591 نتیجه
از 30
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رضا آقائی زاده ظروفی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00)
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00)
داده کاوی 8101636 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 آزاده شاکری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 11:00)
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 آزاده شاکری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/03 (08:30 - 11:30)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی سیستم های دیجیتالDigital Systems 01 فتحیه فقیه خراسانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مصطفی ارسالی صالحی نسب هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP) 8101125 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد علی اخائی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (14:00 - 17:00)
کنترل خودروهای ترکیبی 8101633 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهزاد آسایی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/03 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 2 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:00) نامشخص
الکترونیک 1 8101087 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/31 (08:30 - 11:30)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 05 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/09 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی طالع ماسوله | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (08:30 - 11:30)
فیبرنوری 8101276 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رضا فرجی دانا | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/30 (08:30 - 11:00)
میدان ها و امواج 8101389 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رضا فرجی دانا | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00)
فیلتر و سنتز مدار 8101290 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/03 (14:00 - 17:00)
نمایش 21 - 40 از 591 نتیجه
از 30