وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 1,021 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی قدرتPower 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی قدرتPower 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی قدرتPower 02 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی قدرتPower 03 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 کارشناسی قدرتPower 01 وحید شاه منصوری هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه روشنایی فنی 8101401 1 کارشناسی قدرتPower 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 07 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 08 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 09 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 06 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 04 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 10 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 03 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 05 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 کارشناسی قدرتPower 02 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستمهای قدرت 8101485 1 کارشناسی قدرتPower 01 سعید افشار نیا هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی قدرتPower 02 احمد خونساری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:30) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی قدرتPower 01 احمد خونساری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی قدرتPower 04 احمد خونساری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,021 نتیجه
از 52