وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 581 - 600 از 820 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 08 فرخ امینی فر نامشخص نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 04 محمود کمره ای هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 05 صمد شیخائی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
سمینار 8101221 2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 سیدامید فاطمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
مدارهاوافرازه های اس اوآی 8101622 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهجت فروزنده هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
ماشین های مخصوص 8101326 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 جواد فیض هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (08:00 - 11:15)
مباحث ویژه3 8101661 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد علی اخائی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه درالکترونیک 1 8101646 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ابراهیم اصل سلیمانی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهنام بهرک هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه درمخابرات (2) 8101638 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه درکنترل(2) 8101641 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مازیار احمدشعربافی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه درالکترونیک 2 8101647 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی پور فتح هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در قدرت 2 8101635 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد صیادحقیقی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه درمخابرات 3 8101639 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی اعظم عباس فر هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه درالکترونیک 3 8101648 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی پور فتح هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه الکترونیک 4 8101801 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در نرم افزار 4 8101803 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فتحیه فقیه خراسانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجتبی دهملائیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زینب سنائی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 11:00)
نمایش 581 - 600 از 820 نتیجه
از 41