وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 581 - 600 از 1,044 نتیجه
از 53
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارگاه برق 8101303 1 کارشناسی قدرتPower 05 حسین محسنی هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 05 هادی مرادی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 07 هادی مرادی هرهفته یک شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 04 هادی مرادی هرهفته دو شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 06 هادی مرادی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 08 هادی مرادی هرهفته سه شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 02 هادی مرادی هرهفته شنبه (15:30 - 18:00) نامشخص
کارگاه عمومی 8101304 1 کارشناسی قدرتPower 03 هادی مرادی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 کارشناسی قدرتPower 02 سیامک محمدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
کنترل بهینه 8101306 3 دکتری قدرتPower 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00)
کنترل تطبیقی 8101929 3 دکتری قدرتPower 01 مازیار احمدشعربافی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:00)
کنترل توان های راکتیو 8101308 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سعید افشار نیا هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00)
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 کارشناسی قدرتPower 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00)
کنترل صنعتی 8101309 3 کارشناسی قدرتPower 01 احمد کلهر هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15)
کنترل غیرخطی 8101540 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمد جواد یزدان‌پناه هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00)
ماشین های الکتریکی 1 8101425 3 کارشناسی قدرتPower 01 حمید لسانی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15)
ماشین های الکتریکی 2 8101322 3 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00)
ماشین های الکتریکی 2 8101322 3 کارشناسی قدرتPower 02 سعید افشار نیا هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00)
ماشین های الکتریکی 3 8101458 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیدمحمدتقی نبوی رضوی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15)
نمایش 581 - 600 از 1,044 نتیجه
از 53