وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 801 - 820 از 1,026 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سعید صفری هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
مخابرات 1 -8101354 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 علی اعظم عباس فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
مخابرات 2 8101355 3 کارشناسی قدرتPower 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (08:00 - 11:15)
مخابرات چند رسانه ای بی سیم 8101670 3 کارشناسی قدرتPower 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15)
مدارمجتمع توان پایین 8101578 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 علی افضلی کوشا هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 1 8101359 3 کارشناسی قدرتPower 01 جلیل اقا راشدمحصل هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 فرخ امینی فر هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکترونیکی 8101554 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیدعلیرضا صدرالسادات هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:15)
مدارهای فعال ریز موج 8101820 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمود شاه آبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (08:00 - 11:00)
مدارهای مخابراتی 8101366 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمود کمره ای هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
مدارهای منطقی 8101367 3 کارشناسی قدرتPower 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/23 (08:00 - 11:15)
مدارهاوافرازه های اس اوآی 8101622 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 بهجت فروزنده هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
میدان ها و امواج 8101389 3 کارشناسی قدرتPower 01 رضا فرجی دانا هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مدل سازی بیولوژیکی 8101406 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی قدرتPower 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای بر سیستمهای مالتی مدیا 8101710 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمود رضا هاشمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1396/03/30 (08:00 - 11:15)
مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 8101708 3 کارشناسی قدرتPower 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
مقدمه ای در تجارت الکترونیک 8101976 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمود رضا هاشمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای درمهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
نمایش 801 - 820 از 1,026 نتیجه
از 52