وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 801 - 820 از 820 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث ویژه درالکترونیک 3 8101648 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد عبدالاحد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه الکترونیک 4 8101801 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی افضلی کوشا هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در مخابرات 5 8101802 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد نشاط هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فرزاد رجایی سلماسی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه 1 8101344 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مسعود اسدپور هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/18(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه 2 8101345 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد صیادحقیقی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00)
مباحث ویژه 3 8101453 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهنام بهرک هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر1 8101489 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00)
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر2 8101490 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مصطفی ارسالی صالحی نسب هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(14:00 - 17:00)
فرایندهای اتفاقی 8101272 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی الفت هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00)
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/30(08:00 - 11:00)
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمد علی اخائی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 صدف صالح کلیبر هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 8101365 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ناصر معصومی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00)
طراحی بازبان سخت افزاری 8101247 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1395/10/18(08:00 - 11:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/27(08:00 - 11:15)
مخابرات 1 -8101354 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
مخابرات 1 -8101354 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(14:00 - 17:00)
نمایش 801 - 820 از 820 نتیجه
از 41