وبگاه دروس وبگاه دروس

« بازگشت

هوش مصنوعی

نام درس هوش مصنوعی
کد درس 8101397
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز