وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 421 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 10:00) نامشخص
مدل سازی بیولوژیکی 8101406 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 فریبا بهرامی بوده لالو هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 03 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 محمود کمره ای هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
مدارهای مخابراتی 8101366 3 کارشناسی مخابراتCommunication 01 محمود کمره ای هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
مخابرات 2 8101355 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (08:00 - 11:15)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 مهدی مدرسی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 سعید صفری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 04 سعید صفری هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 03 سعید صفری هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00)
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 کارشناسی ارشد الکترونیکElectronics 01 سعید صفری هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 رضا آقائی زاده ظروفی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 محمد صیادحقیقی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:15)
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی الکترونیکElectronics 03 احمد خونساری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
نمایش 21 - 40 از 421 نتیجه
از 22