وبگاه دروس وبگاه دروس

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(14:00 - 17:00)
نمایش 421 - 421 از 421 نتیجه
از 22