وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 421 - 440 از 834 نتیجه
از 42
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00)
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 8101851 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مرتضی فتحی پور هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 17:00)
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101953 3 دکتری فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 8101365 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ناصر معصومی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
طراحی بازبان سخت افزاری 8101247 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/10/23 (08:00 - 11:00)
ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب 8101185 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حمید لسانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (14:00 - 17:00)
مدارهای فعال ریز موج 8101820 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمود شاه آبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (08:00 - 11:00)
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00)
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/20 (08:00 - 11:15)
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00)
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رامتین خسروی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15)
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/23 (08:00 - 11:00)
رباتیکس پیشرفته 8101188 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مباحث پیشرفته درکنترل 1 8101336 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 دکتری فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00)
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 آزاده شاکری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای درمهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00)
آنتن 2 8101474 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31 (08:00 - 11:00)
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
نمایش 421 - 440 از 834 نتیجه
از 42