وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,021 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/01 (08:30 - 11:30)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی قدرتPower 02 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/30 (14:00 - 17:00)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی قدرتPower 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 17:00)
ادوات انرژی 8101933 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 زینب سنائی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/02 (08:30 - 11:00)
امنیت مخابرات 8101931 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمد علی اخائی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/22 (08:30 - 11:00)
تحلیل داده 8101923 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمد امین صادقی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/25 (14:00 - 17:00)
رابطهای سریال پرسرعت 8101937 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 صمد شیخائی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/26 (08:30 - 11:00)
سیستم های توزیع شده 8101924 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فتحیه فقیه خراسانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00)
شبکه اجتماعی 8101927 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مسعود اسدپور هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/22 (08:30 - 11:00)
فناوری ها-مدارها و سیستم های حافظه 8101935 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 علی افضلی کوشا هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/27 (08:30 - 11:00)
مخابرات پهن باند 8101928 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 علی اعظم عباس فر هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/23 (14:00 - 17:00)
ابزاردقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (14:00 - 17:00)
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 بهزاد مشیری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/27 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون صنعتی 8101704 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 بهزاد مشیری هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (14:00 - 17:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مجید نیلی احمدآبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی قدرتPower 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی قدرتPower 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی قدرتPower 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی قدرتPower 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی قدرتPower 02 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,021 نتیجه
از 52