وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 621 - 640 از 834 نتیجه
از 42
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث ویژه درپایگاه داده 8101627 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مسعود رهگذر هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00)
تحلیل وطراحی سیستم ها 8101149 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:15)
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 امیر مسعود ربیعی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15)
آزمون پذیری 8101438 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00)
طراحی سیستم های خیلی فشرده 8101446 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی کمال هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15)
مخابرات چند رسانه ای بی سیم 8101670 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15)
مخابرات 1 -8101354 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 علی اعظم عباس فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15)
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 01 فرخ امینی فر هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 کارشناسی الکترونیکElectronics 02 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
طراحی مدارهای مجتمع فعال 8101257 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 امید شعاعی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
طراحی مدارهای مجتمع فعال 8101257 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
معماری کامپیوتر پیشرفته 8101427 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدامید فاطمی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/21(08:00 - 11:00)
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حامد کبریائی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00)
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مسعود رهگذر هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00)
ریاضیات عالی مهندسی 8101203 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجتبی دهملائیان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00)
فشارقوی پیشرفته 8101615 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حسین محسنی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00)
ابزاردقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 تورج عباسیان نجف آبادی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00)
سیستم های کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صادق واعظ زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20(08:00 - 11:00)
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفت 8101506 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 جواد فیض هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدشمس ا لدین مهاجرزاده هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(08:00 - 11:00)
نمایش 621 - 640 از 834 نتیجه
از 42