وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 820 نتیجه
از 41
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی اعظم عباس فر هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/02 (08:30 - 11:30)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/03 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حسین ایمان عینی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/03 (14:00 - 17:00)
مدارهای فعال ریز موج 8101820 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/29 (08:30 - 11:00)
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/04/03 (08:30 - 11:00)
گرافیک کامپیوتری پیشرفته 8101655 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رضا آقائی زاده ظروفی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00)
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ناصر یزدانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/05 (08:30 - 11:00)
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رامتین خسروی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/06 (08:30 - 11:30)
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/30 (08:30 - 11:00)
رباتیکس پیشرفته 8101188 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/09 (08:30 - 11:00)
فیزیک حالت جامد پیشرفته 8101875 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 ابراهیم اصل سلیمانی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/07 (08:30 - 11:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سعید صفری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/28 (14:00 - 17:00)
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 دکتری فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بیژن علیزاده ملفه هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00)
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مسعود رهگذر هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00)
طراحی آلگوریتم 1 8101424 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 حمید مهینی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (08:30 - 11:30)
نظریه و الگوریتم های گراف 8101613 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهنام بهرک هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 17:00)
مقدمه ای درمهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/28 (14:00 - 17:00)
آنتن 2 8101474 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/04/05 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 820 نتیجه
از 41