نام درس
 
نام کد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
توسعه امن نرم افزار 8101958 3
ساختمان گسسته 8101480 3
ساختمان های داده 8101437 3
مخابرات 1 -8101354 3
مدارهای الکتریکی 2 8101360-2 3
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3
نمایش 1,001 - 1,006 از 1,006 نتیجه
از 51