به نام خدا

 

 

 

درس پايگاه داده پيشرفته

 

کاوه پاشائي

 

 

 

 

گزارشات :

 

گزارش 1 : Disaster Recovery Techniques for Database Systems

در اين گزارش به بررسي تکنيک هاي ترميم فاجعه ها در سيستم هاي پايگاه داده پرداخته شده است ابتدا سلسله مراتب خطا بيان شده است سپس معماري سيستم بررسي شده و ترميم ها را طبقه بندي کرده و در نهايت روشهاي مختلف ترميم مورد بررسي قرار گرفته است

 

·        فايل مستند (.doc)

·        فايل ارائه (.ppt)

 

 

گزارش 2 : Mapping object-oriented database transactions into relational transactions

در اين گزارش نگاشت تراکنشهاي پايگاه داده شي گرا به تراکنشهاي رابطه اي بررسي شده است . ابتدا يک تعريف کلي از مفاهيم ارائه شده و در ادامه به بررسي روش نگاشت ساختارهاي وراثتي پرداخته شده و انواع روشهاي مختلف موجود براي اين نگاشت مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهايت نگاشت رابطه هاي اشيا بررسي شده است.

 

·        فايل مستند (.doc)

·         فايل ارائه (.ppt)

 

 

گزارش نهايي : Data Allocation in Distributed Database Systems

در اين گزارش الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي بررسي شده است و روشهاي مختلف تخصيص قطعه هاي داده استاتيک و پويا بررسي شده و دو روش جديد تخصيص داده پويا به نامهاي RTNNA و Revise RTNNA معرفي شده است .

·         فايل مستند (.doc)

·         فايل ارائه (.ppt)

 

 

مقاله : تخصيص به نزديکترين همسايه با حد آستانه نسبي (RTNNA )

در اين مقاله دو روش جديد تخصيص داده پويا به نام هاي تخصيص به نزديکترين همسايه با حد آستانه نسبي و نسخه اصلاح شده آن معرفي شده است در ادامه به مقايسه چهار الگوريتم تخصيص داده پويا به نامهاي optimal ، NNA ، RTNNA و Revise RTNNA پرداخته شده است .

 

·        فايل مستند (.doc)

·        فايل مستند ( .pdf)

·         فايل ارائه (.ppt)

 

پروژه : پياده سازي الگوريتمهاي تخصيص داده پوياي RTNNA و Revise RTNNA در سيستمهاي پايگاه داده توزيعي

 

·        کد برنامه

·        راهنماي استفاده گنندگان

·        راهنمای استفاده کنندگان ( .pdf)