آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه های آموزشی


نام بخش مرتبط سرپرست
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس قدرت حسین محسنی
الکترونیک دیجیتال معماری کامپیوتر بهجت فروزنده
رله و حفاظت قدرت مجید صنایع پسند
کارگاه کامپیوتر معماری کامپیوتر سیامک محمدی
مبانی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات فتانه تقی یاره
مدارهای مخابراتی الکترونیک محمود کمره ای
مدل شبکه های قدرت قدرت حسین محسنی
الکترونیک 1 الکترونیک حیدر رمضانی تبار
الکترونیک 2 الکترونیک محمدرضا کلاه دوز اصفهانی
الکترونیک 3 الکترونیک صمد شیخائی
الکترونیک صنعتی قدرت شاهرخ فرهنگی
بررسی سیستم های قدرت قدرت Saeed Afsharnia
پردازش چند رسانه ای معماری کامپیوتر محمود رضا هاشمی
پردازش چند رسانه ای فناوری اطلاعات محمود رضا هاشمی
تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی فریبا بهرامی بوده لالو
ریزپردازنده معماری کامپیوتر سیدامید فاطمی
روشنایی فنی قدرت امیر عباس شایگانی اکمل
سیستم عامل معماری کامپیوتر ناصر یزدانی
سیستم عامل نرم افزار ناصر یزدانی
سیستم های نهفته کاربردی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
شبکه های کامپیوتری کارآمد نرم افزار
فشارقوی الکتریکی قدرت حسین محسنی
کارگاه برق قدرت بهزاد آسایی
کارگاه عمومی معماری کامپیوتر هادی مرادی
کنترل خطی کنترل فرزاد رجایی سلماسی
ماشین 1 و 2 قدرت حمید لسانی
مبانی مهندسی برق قدرت صادق واعظ زاده
مدار منطقی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
مدار منطقی معماری کامپیوتر زین العابدین نوابی شیرازی
مدار و اندازه گیری 1 و 2 قدرت حسین ایمان عینی
معماری کامپیوتر سیستم های دیجیتال سعید صفری
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر سعید صفری
نرم افزار و پایگاه داده ها نرم افزار مسعود رهگذر