آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه های آموزشی


نام بخش مرتبط سرپرست
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس قدرت حسین محسنی
الکترونیک دیجیتال معماری کامپیوتر بهجت فروزنده
رله و حفاظت قدرت مجید صنایع پسند
کارگاه کامپیوتر معماری کامپیوتر سیامک محمدی
مبانی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات فتانه تقی یاره
مدارهای مخابراتی الکترونیک محمود کمره ای
مدل شبکه های قدرت قدرت حسین محسنی
الکترونیک 1 الکترونیک حیدر رمضانی تبار
الکترونیک 2 الکترونیک محمدرضا کلاه دوز اصفهانی
الکترونیک 3 الکترونیک صمد شیخائی
الکترونیک صنعتی قدرت شاهرخ فرهنگی
بررسی سیستم های قدرت قدرت سعید افشارنیا
پردازش چند رسانه ای معماری کامپیوتر محمود رضا هاشمی
پردازش چند رسانه ای فناوری اطلاعات محمود رضا هاشمی
تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی فریبا بهرامی بوده لالو
ریزپردازنده معماری کامپیوتر سیدامید فاطمی
روشنایی فنی قدرت امیر عباس شایگانی اکمل
سیستم عامل معماری کامپیوتر ناصر یزدانی
سیستم عامل نرم افزار ناصر یزدانی
سیستم های نهفته کاربردی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
شبکه های کامپیوتری کارآمد نرم افزار احمد خونساری
فشارقوی الکتریکی قدرت حسین محسنی
کارگاه برق قدرت بهزاد آسایی
کارگاه عمومی معماری کامپیوتر هادی مرادی
کنترل خطی کنترل فرزاد رجایی سلماسی
ماشین 1 و 2 قدرت حمید لسانی
مبانی مهندسی برق قدرت صادق واعظ زاده
مدار منطقی سیستم های دیجیتال زین العابدین نوابی شیرازی
مدار منطقی معماری کامپیوتر زین العابدین نوابی شیرازی
مدار و اندازه گیری 1 و 2 قدرت حسین ایمان عینی
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر سعید صفری
معماری کامپیوتر سیستم های دیجیتال سعید صفری
نرم افزار و پایگاه داده ها نرم افزار مسعود رهگذر