برنامه نویسی فرترن چهار

برنامه نویسی فرترن ۷۷

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
(ترجمه دسور و کوه) جلد اول

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
(ترجمه دسور و کوه) جلد دوم

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
(ترجمه و تکمیل دسور و کوه) جلد اول

نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها
(ترجمه و تکمیل دسور و کوه) جلد دوم

طرح و ترکیب مدار
(ترجمه تیمس)

روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار
(ترجمه سینگهال)

نظریه احتمال و کاربردهای آن

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
(ترجمه زیمر)

سیستم‌های کنترل نوین
(ترجمه دورف)

آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
(ترجمه پنینگتون)

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
(ترجمه اپنهایم) جلد اول

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
(ترجمه اپنهایم) جلد دوم

سیستم‌های کنترل دیجیتال
(ترجمه اوگاتا) جلد ۱

سیستم‌های کنترل دیجیتال
(ترجمه اوگاتا) جلد ۲

الکترومغناطیس میدان و موج
(ترجمه چنگ)

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد
مهندسی برق (جلد اول)

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد
مهندسی برق (جلد دوم)

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد
مهندسی برق (جلد سوم)

مهندسی کنترل نوین
(ترجمه اوگاتا)

مدارهای الکتریکی
همراه با تست های طبقه بندی شده

مشاهیر معاصر ایران - دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
(چهره‌های ماندگار)
به‌روز شده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲