برای ثبت یادبود و خاطره درباره دکتر حسین محسنی اینجا را کلیک کنید

Click here for sumbit your memory or message about Dr Hossein Mohseni (in English)

 

 

این مراسم در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه دهم دی ماه  ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد

اهم عناوین این برنامه به شرح زیر هستند:

 

17:10

 

پذيرايی

17:35- 17:30 

 

قرآن

17:40- 17:35

 

سرود

17:50- 17:40

رئيس محترم دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

جناب آقای دكتر فرهنگی

17:50 -18:05 وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده

18:15- 18:05

رئيس محترم پرديس دانشكده های فني

جناب آقای دكتر كمره ای

18:25- 18:15

رياست محترم دانشگاه تهران

جناب آقای دكتر نيلی احمدآبادی

18:40- 18:25

مدير عامل محترم شركت توانير

جناب آقای مهندس حائری

18:40 -18:50   نماهنگ

19:00- 18:50

معاون محترم اسبق شركت توانير

جناب آقای مهندس مسعودی

19:10- 19:00

 

جناب آقای دكتر قره پتيان

19:10 -19:20   نماهنگ

19:25- 19:20

استاد دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر

جناب دكتر شاه آبادی

19:35 19:25

 

نماهنگ

19:45- 19:35

 

اهدای هدايا

19:55- 19:45

استاد برجسته دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر

جناب آقای دكتر حسين محسنی

20:15- 19:55

 

ارائه خاطرات

20:15 -20:30

 

قدردانی از حاميان و برگزاركنندگان

21:00- 20:30

 

 پذيرايی