دانلود عنوانایکون مرتب سازی دسته
برنامه دفتر مشاوره امور آموزشی مقطع کارشناسی BS
برنامه مصوب وزارت علوم برای دوره کارشناسی مهندسی برق BS
برنامه مصوب وزارت علوم برای دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر BS
برنامه پیشنهادی دروس مشترک کارشناسی -مهندسی برق BS
برنامه پیشنهادی دروس مشترک کارشناسی -مهندسی فناوری اطلاعات BS
برنامه پیشنهادی دروس مشترک کارشناسی -مهندسی کامپیوتر BS
برگه درخواست خروج اموال از پردیس دانشکده های فنی Public
درخواست مجوز ورود و تعهدنامه دانشجو Public
درخواست مجوز ورود و تعهدنامه همکاران طرح های پژوهشی و امریه های سربازی Public
دستورالعمل نحوه جذب امریه ها Public
فرم تعهد و امتیاز بندی امریه Public
فرم در خواست وب سایت آزمایشگاه ها Public
فرم درخواست ایجاد کاربر ویرایش دروس در وبگاه دروس (Classpage) Public
فرم درخواست و انجام عملیات تاسیسات در پردیس 2 Public
فرم درخواست و انجام عملیات مخابرات در پردیس 2 Public
فرم راهنمای فارغ التحصیلی کارشناسی BS
فرم راهنمای فارغ التحصیلی کارشناسی (فرمت DOC) BS
فرم راهنمای فارغ التحصیلی کارشناسی (فرمت DOC) BS
فرم راهنمای فارغ التحصیلی کارشناسی (فرمت DOC) BS
فرم عنوان پروژه کارشناسی BS
فرم معرفی پروژه کارشناسی BS
مدارک مورد نیاز درخواست امریه سربازی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر Public
چارت دروس کارشناسی رشته مهندسی برق - گرایش قدرت BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی برق-گرایش الکترونیک BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی برق-گرایش بیو الکتریک BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی برق-گرایش سیستم های دیجیتال BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی برق-گرایش مخابرات BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی برق-گرایش کنترل BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر-گرایش سخت افزار BS
چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار BS
چارت دروس کارشناسی-مهندسی فناوری اطلاعات BS
کد اساتيد راهنمای پروژه کارشناسی 3-94-93 BS
کد اساتيد کارآموزی تابستان 94-93 BS