دانشگاه تهران

پرديس دانشکده های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

       
طراحي سيستم كنترل فازي به منظور كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي شامل توليدات پراكنده خورشيدي
ارائه دهنده:
مصطفی صادقي گوغري
استاد راهنما:
لساني
استاد مشاور:
شنبه 1395/11/23
ساعت 12:45-13:45
اتاق 814
گروه مرتبط: