آيين نامه ها و مقررات

 

آیین نامه های مربوط به اعضای هیات علمی

 

 

 

آیین نامه های مربوط به سفر

 

- آیین نامه سفر اعضای هیات علمی

 

- آیین نامه ماموریت پژوهشی

 

- آیین نامه فرصت مطالعاتی

 

- شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی

 

 

آیین نامه های مربوط به طرح پژوهشی

 

- آیین نامه طرح های پژوهشی

 

- آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به ارائه طرح های پژوهشی

 

 

آیین نامه های مربوط به گرنت

 

- آیین نامه گرنت

 

- نحوه هزینه کرد از محل گرنت

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

-آیین نامه های جشنواره پژوهش

 

- دستورالعمل برنامه جامع تحقیقات

 

- آيين نامه ثبت اختراع

 

- آیین نامه دوره های تحقیقاتی پسا دکتری

 

-آیین نامه تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین المللی

 

 

 

آیین نامه های مربوط به دانشجویان

 

 

- آیین نامه سفر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 

- شیوه نامه پژوهانه دکتری

 

- آیین نامه پژوهانه دانشجویان دکتری و فرم موارد خاص

 

- آیین نامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان دکتری