سرپرست آزمایشگاه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 517
تلفن: 61119722
پست الکترونيکي: shakery [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

دانشجوی دکترا
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا
دانشجوی دکترا
دانشجوی دکترا
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: s.abnar@ut.ac.ir
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: i.dehdar@ut.ac.ir
دانشجوی کارشناسی ارشد

اعضای سابق

دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.azarbonyad@ut.ac.ir
سایت شخصی: وب‌سایت شخصی
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mo.dehghani@ut.ac.ir
سایت شخصی: وب‌سایت شخصی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.b.hashemi@ece.ut.ac.ir
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: h.zamani@ut.ac.ir
سایت شخصی: Homepage
دانشجوی کارشناسی ارشد