فرمهای مورد نیاز

 

فرمهای مورد نیاز داوطلبان دکترا

 

 

 

 

فرمهای دانشجویان ارشد و دکترای مشغول به تحصیل

 

 

*فرمهاي مورد استفاده هر دو مقطع (كارشناسي ارشد و دكترا)

عنوان فرم
فرم انتخاب استاد راهنما
فرم تعهدنامه اصالت اثر
فرم درخواست آموزشی

پیشنهاد و فرم حمایت از رساله ي تحصیلات تکمیلی(دکترای تخصصی)

 

فرم اختتامیه نهايي و تسويه حساب (دکترای تخصصی) 
پیشنهاد و فرم حمایت از رساله ي تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد)
فرم اختتامیه نهايي و تسويه حساب (کارشناسی ارشد) 

 

 

 

*فرمهاي مورد استفاده مقطع كارشناسي ارشد

عنوان فرم
فرم انتخاب موضوع سمينار                                            
فرم درخواست مجوز اضافه سنوات                                               

فرم گزارش پيشرفت ارشد

 

فرم هزینه‌های مصرفی

 

*دانشجويان ورودی ۹۴ كه فرم پيشنهاد و حمايت از پايان نامه خود را به دفتر تحصيلات تكميلي ارسال نموده‌اند،لازم است حتما این فرم را نیز تکیل کرده و به همراه فرمهای مربوطه تحویل دهند.

 

 

 

 

*فرمهاي مورد استفاده مقطع دكترا

عنوان فرم                                                           توضيحات

فرم تعيين داوران پروپوزال                                  

قبل از پروپوزال
فرم تعيين داوران رساله                                          قبل از دفاع رساله
فرم تاييديه مقالات دكتري                                       قبل از دفاع رساله
فرم تعيين دروس امتحان جامع  
فرم درخواست صدور مجوز شركت در آزمون جامع  
فرم درخواست مجوز اضافه سنوات  
فرم گزارش پيشرفت دكتري  
فرم تعهد دستيار آموزشي  

فرم قرارداد دستيار آموزشي

 
فرم تعهد دانشجويان بورسيه  

**توجه: جهت نياز به ساير فرمها به آدرس http://egufa.ut.ac.ir بخش رويه ها و فرمها مراجعه نماييد.