فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

نمایش 1 - 50 از 75 نتیجه
از 2
علی اکبر احمدی

علی اکبر احمدی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
حامد احمدی

حامد احمدی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
علی آذرپیوند

علی آذرپیوند

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1385
محمدرضا اشرف

محمدرضا اشرف

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1389
ابوالفضل ال احمد

ابوالفضل ال احمد

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1388
محمد الهی

محمد الهی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
فاطمه امیری

فاطمه امیری

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
علیرضا امین لو

علیرضا امین لو

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1385
امجد انوری مقدم

امجد انوری مقدم

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
شعیب بابایی توسکی

شعیب بابایی توسکی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
امیر باقری

امیر باقری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1389
میلاد بهادری

میلاد بهادری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
کاوه پاشائی

کاوه پاشائی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1386
مهدی جعفری

مهدی جعفری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
محمدحسن حاجی اسمعیلی

محمدحسن حاجی اسمعیلی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1388
میرحسام حاجی میری

میرحسام حاجی میری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
محمدرضا حاج میرزا حیدرعلی

محمدرضا حاج میرزا حیدرعلی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1391
سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
محمد حسین تبار مرزبالی

محمد حسین تبار مرزبالی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
مهدی حسین زاده

مهدی حسین زاده

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1390
هادی خانی

هادی خانی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1388
حامد خانمیرزا

حامد خانمیرزا

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1387
ابوالفضل دیانت

ابوالفضل دیانت

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1390
حامد دشتی

حامد دشتی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1386
مسعود ده یادگاری

مسعود ده یادگاری

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
سیدمحمدمهدی دهقان بنادکی

سیدمحمدمهدی دهقان بنادکی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
میثم دوستی زاده

میثم دوستی زاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
حسن راعی ثانی طرقی

حسن راعی ثانی طرقی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
راضیه رحیمی

راضیه رحیمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
هدا رودکی لواسانی

هدا رودکی لواسانی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
سید عطاءالله ستارزاده هاشمی

سید عطاءالله ستارزاده هاشمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1385
سعید سررشته داری

سعید سررشته داری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390
سمانه سلیمانی امیری

سمانه سلیمانی امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1389
مهدی سمسارزاده

مهدی سمسارزاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1386
حسین صباغیان بیدگلی

حسین صباغیان بیدگلی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
سید حسن صحفی

سید حسن صحفی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1386
امیرحسین عباسی

امیرحسین عباسی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1388
سید احسان عبداللهی

سید احسان عبداللهی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
محمدامین عراقی زاده

محمدامین عراقی زاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
صادق عزیزی

صادق عزیزی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
سیدمحمد عظیمی

سیدمحمد عظیمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
سعید فرضی

سعید فرضی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
علیرضا قیامتیون

علیرضا قیامتیون

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
نیره قبادی

نیره قبادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
علیرضا قلی پور اسبوئی

علیرضا قلی پور اسبوئی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
مرتضی قلی پور گشنیانی

مرتضی قلی پور گشنیانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1388
سید سیاوش قوامی رودسری

سید سیاوش قوامی رودسری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1388
آرزو کامران

آرزو کامران

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
نمایش 1 - 50 از 75 نتیجه
از 2