فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

نمایش 28 نتیجه
از 1
حامد احمدی

حامد احمدی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
محمد الهی

محمد الهی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
فاطمه امیری

فاطمه امیری

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
شعیب بابایی توسکی

شعیب بابایی توسکی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
مهدی جعفری

مهدی جعفری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
میرحسام حاجی میری

میرحسام حاجی میری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
محمد حسین تبار مرزبالی

محمد حسین تبار مرزبالی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
مهدی حسین زاده

مهدی حسین زاده

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
هادی خانی

هادی خانی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
ابوالفضل دیانت

ابوالفضل دیانت

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
میثم دوستی زاده

میثم دوستی زاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
حسن راعی ثانی طرقی

حسن راعی ثانی طرقی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سعید سررشته داری

سعید سررشته داری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
محمدامین عراقی زاده

محمدامین عراقی زاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سیدمحمد عظیمی

سیدمحمد عظیمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
علیرضا قیامتیون

علیرضا قیامتیون

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
علی کرمی

علی کرمی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
دنا کریمی پورفرد

دنا کریمی پورفرد

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
مهدیه گراییلوتنها

مهدیه گراییلوتنها

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
محمدرضا مزیدی شرف ابادی

محمدرضا مزیدی شرف ابادی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
مهدی مصفا

مهدی مصفا

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
میلاد مهری سوخته کوهی

میلاد مهری سوخته کوهی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سید محمد مهدی موسوی

سید محمد مهدی موسوی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سید امین موسوی

سید امین موسوی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
سید حسین نیکونیا

سید حسین نیکونیا

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
احسان هراتی

احسان هراتی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل
نمایش 28 نتیجه
از 1