فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

نمایش 51 - 90 از 90 نتیجه
از 2
محمدامین عراقی زاده

محمدامین عراقی زاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
صادق عزیزی

صادق عزیزی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
سیدمحمد عظیمی

سیدمحمد عظیمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
سعید فرضی

سعید فرضی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
علیرضا قیامتیون

علیرضا قیامتیون

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
نیره قبادی

نیره قبادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
علیرضا قلی پور اسبوئی

علیرضا قلی پور اسبوئی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
مرتضی قلی پور گشنیانی

مرتضی قلی پور گشنیانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1388
سید سیاوش قوامی رودسری

سید سیاوش قوامی رودسری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1388
آرزو کامران

آرزو کامران

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
علی کدیور

علی کدیور

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
فرشید کرباسیان

فرشید کرباسیان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
علی کرمی

علی کرمی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
دنا کریمی پورفرد

دنا کریمی پورفرد

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1390
مهدی کمال

مهدی کمال

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
مهدیه گراییلوتنها

مهدیه گراییلوتنها

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1390
سجاد گلشن نواز

سجاد گلشن نواز

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
حسن میارنعیمی

حسن میارنعیمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1385
حسام محرر

حسام محرر

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1385
محمود محصل فقهی

محمود محصل فقهی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1389
مرتضی محققی

مرتضی محققی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
امیر حسین محمدزاده نیاکی

امیر حسین محمدزاده نیاکی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
علی محمودی

علی محمودی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1386
محمدرضا مزیدی شرف ابادی

محمدرضا مزیدی شرف ابادی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
مهدی مصفا

مهدی مصفا

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
مریم مقدس

مریم مقدس

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
سید مهدی مقدسی

سید مهدی مقدسی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1388
محمد مقدم تبریزی

محمد مقدم تبریزی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1385
غزل منتصری

غزل منتصری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
میثم مهدوی

میثم مهدوی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1388
میلاد مهری سوخته کوهی

میلاد مهری سوخته کوهی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
سید محمد مهدی موسوی

سید محمد مهدی موسوی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
سید امین موسوی

سید امین موسوی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1387
زهرا نصیری قیداری

زهرا نصیری قیداری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
میترا نصری نصرآبادی

میترا نصری نصرآبادی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1388
محسن نیک رای

محسن نیک رای

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1385
سید حسین نیکونیا

سید حسین نیکونیا

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1389
احسان هراتی

احسان هراتی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1391
علیرضا وظیفه دوست

علیرضا وظیفه دوست

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1387
نمایش 51 - 90 از 90 نتیجه
از 2