دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

نمایش 301 - 341 از 341 نتیجه
از 7
سارا معین زاد

سارا معین زاد

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
ایرج مقدس سرابی

ایرج مقدس سرابی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1391
حسین مقسومی

حسین مقسومی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
علیرضا منصوری

علیرضا منصوری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1393
فاطمه منصوری

فاطمه منصوری

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1390
ارش مهاری

ارش مهاری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
ریحانه مهدوی

ریحانه مهدوی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1394
میررضی موسوی

میررضی موسوی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
change-logo

سیده عاطفه موسوی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1393
علی نارنجی ششکلانی

علی نارنجی ششکلانی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392
محمدحسین ناصری

محمدحسین ناصری

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک
سال ورود: 1394
ناصر نامدارحبشی

ناصر نامدارحبشی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: فناوری نانو - نانوالکترونیک
سال ورود: 1395
علیرضا نحوی

علیرضا نحوی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
محمدرضا نیری

محمدرضا نیری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1393
محمدرضا نرگسی

محمدرضا نرگسی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
یوسف نیشابوری

یوسف نیشابوری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
حمیدرضا نشاسته

حمیدرضا نشاسته

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
رضوان نصیری

رضوان نصیری

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک
سال ورود: 1393
حمیدرضا نصیری

حمیدرضا نصیری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1395
سیدمهدی نصیری

سیدمهدی نصیری

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک
سال ورود: 1393
نجمه نظری باورساد

نجمه نظری باورساد

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394
زهره نقیبی

زهره نقیبی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1393
سیدمحمدحسین نقوی

سیدمحمدحسین نقوی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1392
محمدرضا نیک زاد

محمدرضا نیک زاد

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
امیررضا نکویی

امیررضا نکویی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
امیرسامان نورامین

امیرسامان نورامین

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1389
سیدمهدی نوری بروجردی

سیدمهدی نوری بروجردی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
احمد نورعلی زاده خرمی

احمد نورعلی زاده خرمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1393
مریم نوروزی

مریم نوروزی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
احسان هاشمی

احسان هاشمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
سیدمحمد هاشمی

سیدمحمد هاشمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
ساسان هاشمی زاده اشان

ساسان هاشمی زاده اشان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
مصطفی هاشمی طاهری

مصطفی هاشمی طاهری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
سعید هراتیان

سعید هراتیان

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1395
سیدرضا هژبرالساداتی

سیدرضا هژبرالساداتی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1393
نجمه هنری

نجمه هنری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
فرزاد هورفر

فرزاد هورفر

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
شقایق وحدت

شقایق وحدت

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
علی ورداسبی

علی ورداسبی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1391
الاله وفایی

الاله وفایی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1388
مریم ولیعی ابرقویی

مریم ولیعی ابرقویی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: فناوری نانو - نانوالکترونیک
سال ورود: 1395
نمایش 301 - 341 از 341 نتیجه
از 7