فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
زمانبندي وظايف در سامانه هاي محاسبات ابري از ديدگاه بهينه سازي صف زینب محمدي ثاني خونساري شنبه 1395/11/30
ساعت 18-19/30
اتاق جلسات
فناوری اطلاعات
ارزيابی پارامترها ی کيفيت سرويس ويدئو در شبکه های مبتنی بر نرم افزار محمد راضی يزداني خونساري سه شنبه 1395/11/26
ساعت 17/30-19
اتاق جلسات 801
فناوری اطلاعات
تصويربرداري مايكروويوي از اهداف نزديك به سطح وحید خراشادي زاده دهملائيان سه شنبه 1395/11/26
ساعت 10-12
اتاق 801
مخابرات
بخش بندي استخوان هاي قفسه سينه در نقشه هاي ضريب انتشار ظاهري با استفاده از سطوح همتراز محلي و اطلاعات پيشين در سرطان سينه با متاستاز مغزاستخوان فاطمه زارع سلطانيان زاده سليقه راد دوشنبه 1395/11/25
ساعت 8:30-10:30
اتاق 801
مهندسی پزشکی
طبقه بندي بسته در شبکه هاي نرم افزار بنيان محمدرضا پیروزی يزداني دوشنبه 1395/11/25
ساعت 10/45-12/15
اتاق شماره 313
معماری کامپیوتر
بهينه سازي تحليلي مدارات ديجيتال با دقت محدود مهديه گراييلو تنها بهجت فروزنده عليزاده يکشنبه 1395/11/24
ساعت 17-20
اتاق 801 س جديد
معماری کامپیوتر
طراحي سيستم كنترل فازي به منظور كنترل فركانس سيستمهاي چند ناحيه اي شامل توليدات پراكنده خورشيدي مصطفی صادقي گوغري لساني شنبه 1395/11/23
ساعت 12:45-13:45
اتاق 814
قدرت
برآورد الزامات طراحي سيستمهاي فتو ولتائيك متمركز كننده سيليكوني احمد كريمي جعفر آبادی آشتيانی سه شنبه 1395/11/12
ساعت 16-18
اتاق جلسات 801
الکترونیک
طراحي و تحليل متد جمع آوري داده در شبکه حسگر بي¬سيم با استفاده از هواپيماي بدون سرنشين محمد امين عراقي زاده يزداني صفری دوشنبه 1395/11/11
ساعت 5-8
اتاق جاسات
معماری کامپیوتر
كنترل مقاوم اينورتر DC/AC براي موتورهاي القايي حسين ولي يان هلق عباسيان نجف آبادي يکشنبه 1395/11/10
ساعت 8-10
اتاق 801
کنترل