پایان‌نامه‌های برگزیده پایان‌نامه‌های برگزیده

پایان‌نامه‌های برگزیده پس از انجام مراحل داوری و خاتمه‌ی کنفرانس اعلام خواهد شد و جوایز به آنان تعلق خواهد گرفت.

جوایز در روزهای آتی اعلام خواهد شد.