دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/20 صبح پاییز 95 - کارشناسی
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/03/17 عصر بهار 95 - کارشناسی
پردازش زبانهای طبیعی 8101573 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/03/30 صبح بهار 95 - تحصیلات تکمیلی
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/10/20 عصر پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
پردازش زبانهای طبیعی 8101573 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/16 صبح بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/10/21 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/15 صبح پاییز 93 - کارشناسی
پردازش زبانهای طبیعی 8101573 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/03/17 صبح بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/03/18 عصر بهار 93 - کارشناسی
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 01 3
شنبه 9-10:30
دوشنبه 9-10:30
عصر 22/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 01 3
شنبه 10:30-12
دوشنبه 10:30-12
16/10/92 صبح پاییز 92 - کارشناسی