فهرست دانشجویان ارشد و دکترینام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه مقطع وضعیت دفاع گرایش سال ورود
سيده زهرا موسوی رفع ابهام معنايي افعال جهت بهبود ترجمه ماشيني کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
سپهر آروين تشخيص موضوع در اخبار کارشناسی ارشد فعال فناوری اطلاعات 1393
نيلوفر اقبالي قهيازي ارائه يک روش ترکيبي براي خطايابي املايي و معنايي در زبان فارسي کارشناسی ارشد فعال نرم افزار 1393
مهناز خورسندي تحليل ساختار ارتباطي و محتواي منتشر شده از سوي کاربردان فارسي زبان اينستاگرام کارشناسی ارشد فعال نرم افزار 1393
آرزو ناظري کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
علي شريعت بهادري خلاصه سازي مبتني بر سير زماني با استفاده از تشخيص وقايع در شبکه هاي اجتماعي توييتر کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
حسین خاتمی استفاده از مترجم ماشيني آماري جهت بهبود مترجم ماشيني مبتني بر قاعده کارشناسی ارشد فعال نرم افزار 1393
محمد ملاعباسي کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1394
حامد باغباني کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1394
نوا احسان طراحي و پياده سازي خطا ياب املايي و دستوري و معنايي در زبان فارسي کارشناسی ارشد دفاع شده نرم افزار 1387