دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بینائی ماشین 8101429 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/10/27 عصر پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
پردازش سیگنالهای صوتی 8101126 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/03/22 عصر بهار 95 - کارشناسی
بینائی ماشین 8101429 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/21 عصر پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
تحقیق در عملیات 8101145 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/13 عصر پاییز 94 - کارشناسی
مباحث ویژه در رباتیک ،مباحث ویژه درکنترل (2), 8101641 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/25 عصر بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
بینائی ماشین 8101429 01 3
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/22 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
مباحث ويژه در کنترل 1 8101640 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1393/10/17 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
بهینه سازی پیشرفته (مباحث پیشرفته در کنترل 3) 8101642 01 3
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/03/26 عصر بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
بینائی ماشین 8101429 01 3
شنبه 2-3:30
دوشنبه 2-3:30
عصر 23/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی