فهرست دانشجویان ارشد و دکترینام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه مقطع وضعیت دفاع گرایش سال ورود
ژاله رحيمی کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
مسعود قادري کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1391
شادان گلستان ايرانی طراحي الگوريتمي براي توانبخشي و ارزيابي توانايي گفتاري در بچه هاي مبتلا به اُتيسم کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
پيام جمعه يزديان استخراج خودکار مدل خلق کاربر بر مبناي مشخصات تصويري هيجان کارشناسی ارشد فعال هوش ماشین و رباتیک 1393
سيدمحمد روزبان بررسي سيستمي جرم شناسي با استفاده از آناليز داده کارشناسی ارشد فعال کنترل 1393
محمد جواد عباس زاده تشخيص سرطان هاي خون نوع ALL و AML و زيرگروه هاي آنها از روي تصاوير ميكروسكوپي نمونه خون محيطي و مغز استخوان کارشناسی ارشد فعال مهندسی پزشکی 1393
وحيد توكلي اميرآبادي يادگيري نحوه انتخاب و تركيب كرنلها در مساله چندين هسته اي براي كاربرد رديابي اشيا در تصاوير ويدئويي کارشناسی ارشد دفاع شده کنترل 1392
پوريا حبيب زاده معرفي يك متر جديد براي ماتريس هاي معين مثبت متقارن و كاربردهايش کارشناسی ارشد دفاع شده کنترل 1392
محراب نوروزي طلب پيشبيني علامت در شبكه هاي اجتماعي با يال هاي مثبت و منفي کارشناسی ارشد دفاع شده هوش ماشین و رباتیک 1392
اكبر ميرزايي ارائه مدلي براي بررسي فرضيه ماهيت كل نگرانه بدون پردازش حالت چهره انسان کارشناسی ارشد دفاع شده هوش ماشین و رباتیک 1392