دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی نرم افزار (2) 8101461 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/23 صبح پاییز 95 - کارشناسی
مدلسازی ودرستی یابی صوری سیستمهای همروند و واکنشی 8101676 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/22 صبح پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار 8101558 01 1 چهار شنبه 07:30-09:00 بهار 95 - کارشناسی
برنامه سازی پیشرفته 8101119 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/29 صبح بهار 95 - کارشناسی
مهندسی اینترنت 8101619 01 3
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/03/19 صبح بهار 95 - کارشناسی
آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار 8101558 01 1 یک شنبه 07:30-09:00 پاییز 94 - کارشناسی
برنامه سازی پیشرفته 8101119 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/14 صبح پاییز 94 - کارشناسی
مهندسی نرم افزار (2) 8101461 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/17 صبح پاییز 94 - کارشناسی
آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار 8101558 01 1 یک شنبه 07:30-09:00 بهار 94 - کارشناسی
برنامه سازی پیشرفته 8101119 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/28 صبح بهار 94 - کارشناسی
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 8101246 01 2 شنبه 14:00-16:00 1394/03/18 عصر بهار 94 - کارشناسی
مدلسازی ودرستی یابی صوری سیستمهای همروند و واکنشی 8101676 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/16 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
برنامه سازی پیشرفته 8101119 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/10/15 صبح پاییز 93 - کارشناسی
برنامه سازی پیشرفته 8101119 01 3
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/03/31 صبح بهار 93 - کارشناسی
مدلسازی و درستی یابی صوری 8101951 01 3
یکشنبه7:30-9
سه شنبه 7:30-9
صبح 24/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی