دروس ارائه شده استاد

نام درس کد درس گروه تعداد واحد زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/21 صبح پاییز 95 - کارشناسی
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/29 عصر پاییز 95 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/25 صبح بهار 95 - کارشناسی
داده کاوی (مباحث پیشرفته در نرم افزار 1) 8101658 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/03/29 عصر بهار 95 - تحصیلات تکمیلی
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/23 عصر پاییز 94 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/15 صبح پاییز 94 - کارشناسی
سیستم های بیدرنگ و نهفته 8101658 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/03/30 عصر بهار 94 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/25 صبح بهار 94 - کارشناسی
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/24 عصر پاییز 93 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/16 صبح پاییز 93 - کارشناسی
داده کاوی (مباحث پیشرفته در نرم افزار 1) 8101658 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/03/31 عصر بهار 93 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/03/27 صبح بهار 93 - کارشناسی
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3
یکشنبه 2-3:30
سه شنبه 2-3:30
عصر 25/10/92 پاییز 92 - تحصیلات تکمیلی
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 01 3
یکشنبه 9-10:30
سه شنبه 9-10:30
17/10/92 صبح پاییز 92 - کارشناسی