بازدید از مجموعه تحقیقاتی فایبرهوم بازدید از مجموعه تحقیقاتی فایبرهوم

در راستای همکاری، تعریف پروژه‌های مربوطه، تجهیز آزمایشگاه‌ و آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کادر و فضای کار شرکت فایبرهوم، از مرکز تحقیقات این شرکت که مرکز تحقیقات خاورمیانه شرکت فایبرهوم می‌باشد، بازدید به عمل آمد. این بازدید در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۶ و با حضور آقایان دکتر اعرابی، پورفتح، کارگهی، محمدپوراقدم، صیادحقیقی، شاه‌منصوری، یزدانی، خانم مهندس محمدخانی و برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفت.