اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Glasgow ، کامپیوتر

1378 ← 1382

M.Sc ، علم و صنعت ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

M.Sc ، ،

1372 ← 1375

B.Sc ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

کارشناسی ، ،

1365 ← 1369

فعالیت های علمی