اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، Shahid Beheshti ، مهندسی کامپیوتر

1365 ← 1369

B.Sc ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

M.Sc ، University of Science and Technology (IUST) ، کامپیوتر سخت افزار

1372 ← 1375

M.Sc ، علم و صنعت ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

Ph.D ، University of Glasgow ، کامپیوتر

1378 ← 1382

فعالیت های علمی