اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084932
اتاق : 2-710

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی