اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4932
اتاق: 2-710
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی مهدی پور قاضی نهان نگاری مقاوم تصویر در برابر حملات آماری مرتبه بالاتر کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/04

نام نوع تلفن آدرس
پردازش آرایه ای پژوهشی 61119739 ساختمان جدید، 213-
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه درمخابرات (3) 8101639 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مخابرات 1 -8101354 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه