اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر 

,استادیار
  • پژوهشگاه فضایی ایران , عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی"
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4932
اتاق : 2-710

پروفایل

  • پژوهشگاه فضایی ایران , عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی"
  • دانشکده فنی دانشگاه تهران , مسئول کارگاههای اموزشی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه تهران , الکترونیک

1367 ← 1370

M.Sc , دانشگاه تهران , الکترونیک

1371 ← 1374

Ph.D , دانشگاه UCLA , مخابرات

1379 ← 1385

فعالیت های علمی