اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی 

,استادیار
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران , نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • پژوهشکده شهید فیاض , عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه شریف , امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
 • دانشگاه تهران , عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9746
اتاق : 2-307
 • 392 ارجاعات
 • 9 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه تهران , عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
 • دانشگاه شریف , امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
 • دانشگاه شیران , کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • پژوهشکده شهید فیاض , عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران , نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • وزارت اقتصاد و امور دارایی , مشاور امنیت IT وزارت اقتصاد و امور دارایی (معاونت توسعه مدیریت و منابع)
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران , مسئول سمعی وبصری بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران , مسئول علمی نمایشگاه پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی