اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9746
اتاق: 2-307
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن ثابتی مدلسازی سناریوهای شبکه محور جنگ الکترونیک به کمک نظریه بازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درمخابرات (2) 8101638 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه