اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9746
اتاق: 2-307
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن ثابتی مدلسازی سناریوهای شبکه محور جنگ الکترونیک به کمک نظریه بازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رمزنگاری 8101812 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP) 8101125 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مخابرات 8101637 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درمخابرات (2) 8101638 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1