اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

استادیار
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
 • پژوهشکده شهید فیاض ، عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه شریف ، امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
 • دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
 • پست الکترونیکی
 • 445 ارجاعات
 • 10 h-Index

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال