اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

استادیار
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • پژوهشکده شهید فیاض ، عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • دانشگاه شریف ، امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
  • دانشگاه تهران ، عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089746
اتاق : 2-307
  • 405 ارجاعات
  • 9 h-Index

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال