اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084907
اتاق : -