اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلیرضا صدرالسادات

سیدعلیرضا صدرالسادات 

,استادیار
  • محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران , مشاور دکتر اسفهبدی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • هند , دعوت شدن به عنوان سخنران اصلی کنفرانس IEEE ICPCSI در هند با تقبل تمام هزینه ها
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 4971
اتاق : 1-412

پروفایل

  • هند , دعوت شدن به عنوان سخنران اصلی کنفرانس IEEE ICPCSI در هند با تقبل تمام هزینه ها
  • محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران , مشاور دکتر اسفهبدی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی