اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی الفت

علی الفت

علی الفت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 4338
اتاق: 1-414
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم ابوالفتح بیگی دزفولی تخمین زاویه ورود سیگنال های CDMA کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/02
مصطفی آژینی بهبود کارایی در شبکه های مخابرات همیار کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/22
احسان الفت کارایی و تخصیص منابع در مخابرات همیار چندپرشی بر روی کانال های با پدیده محوشدگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سپیده الماسی ارزیابی روشهای نمونه برداری فشرده بر اساس معیارهای تئوری اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
وحیده امانی پور آشکار سازی توزیعی اهداف راداری کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/04
آرش برومند بهبود روشهای پنهان سازی خطا با استفاده ازنهان نگاری در مخابره تصویر در شبکه های پر خطا کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
علی حبیبی بسطامی تخصیص منابع و بررسی عملکرد سیستم های دایو رسیتی همیاری دکتری دانلود 1390/04/31
محمد امین حسین نژاد تخمین زاویه ی ورود در آرایه‌های با مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
امین خان سفید گیرنده با آنتنهای آرایه ای وقفی برای سیستم های با پهنای باند وسیع کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/30
فرشاد دیزانی بررسی ترکیب دایورسیتی و تحلیل سیستم های تک حامل مبتنی بر همسان سازی در حوزه فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
رامین دهقانی ترکیب پرتودهی و کدینگ فضا-زمان در شبکه های همیار چند رله ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
برزو رسولی سنجش همیار و چند آنتنه وفقی طیف در شبکه های رادیو شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عطااله ستارزاده هاشمی برنامه‌ریزی ارسال و شکل‌دهی پرتو در مخابرات چند آنتنه‌ی چندکاربره دکتری دانلود 1393/04/04
علیرضا شیخ پرتودهی، تحلیل و بررسی عملکرد برای سیستم های رله ی دو طرفه کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/11
علی اکبر شریف برنامه زمانبندی ارسال در کانال پخش MIMO با کاربران چند آنتنه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
امیر قاسمیان لنگرودی استخراج الگو برای ردیابی اهداف دارای مانور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/18
علیرضا قیامتیون تحلیل اثر همسونهی تداخل در شبکه های سلولی آینده دکتری دانلود 1395/06/24
محمد کرباسی تخمین مقاوم زاویه ورود برای سیگنالهای DS-CDMA کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مهدی کرمی تخمین وفقی کانال و تخصیص منابع برای سیستم‌هایOFDM کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/04
حسام محرر پرتو دهی همیار درشبکه های چند رله ای دکتری دانلود 1393/06/11
محمد محمدی امیری پرتودهی و تخصیص منابع برای سیستم‌های رله مجهز به آرایه آنتن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
یونس هاشمی طرقی بررسی کارایی و تخصیص منابع برای سیستم های رادیو شناختی همیاری مبتنی بر OFDMA کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20

نام نوع تلفن آدرس
پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی پژوهشی 61114369 61114970 ساختمان قدیم ،411
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات 1 8101354 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
فیلترهای وفقی 8101291 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
مخابرات 2 8101355 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
فرایندهای اتفاقی 8101272 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مخابرات 1 -8101354 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1