اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی 

,استاد
 • دانشگاه تهران به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن سیستم های هوشمند ایران
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن , عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی دانشگاه تهران
 • پژوهشکده فناوری های همگرا , عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 4914
اتاق : 2-703
 • 9 ارجاعات
 • 2 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • پژوهشکده فناوری های همگرا , عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کارگروه بازنگری برنامه درسی رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی دانشگاه تهران
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی , عضو گروه پژوهشی، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری , عضو گروه پژوهش، فناوری، و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران
 • ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری , عضو گروه آموزش، ترویج، و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن , عضو هیات مدیره انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
 • دانشگاه شهید بهشتی به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیته علوم شناختی گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , عضو شورای برنامه ریزی آموزشی کمیسیون فنی
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران , مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی
 • دفتر انجمن در خیابان کارگر شمالی , عضو هیات مدیره انجمن سیستم های فازی ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان میزبان انجمن , عضو هیات مدیره انجمن سیستم های هوشمند ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن سیستم های هوشمند ایران
 • دانشگاه تهران به عنوان میزبان انجمن , عضو موسس انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی-وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیته برنامه ریزی سیستم های فازی وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی , عضو کارگروه تدوین سند توسعه علوم و فناوری شناختی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست گرایش مهندسی کنترل
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست کتابخانه انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , Sharif University of Technology , مهندسی برق

1366 ← 1371

M.Sc , University of Tehran , مهندسی برق

1371 ← 1374

Ph.D , Texas A&M University , مهندسی برق

1376 ← 1380

فعالیت های علمی