اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، The Ohio State University ، برق سیستمهای کنترل

1377 ← 1380

فعالیت های علمی