اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4907
اتاق: 1-410
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
سیستمهای زیستی و سرطان پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبرخطی 8101174 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
تحقیق درعملیات 8101145 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه