اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : 61114214
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی